21 december 2020

Årets julgåva går till Plan International

Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan international arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Deras arbete har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – eftersom flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Utbildning ligger nära hjärtat för oss på Edugrade. Att kunna bidra till att barn i utsatta länder har möjlighet att utbilda sig och få bättre förutsättningar är en självklarhet för oss.

Alla barn ska ha möjlighet att slutföra grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering och i en trygg och stödjande miljö. Plan International arbetar för att påverka lagar och riktlinjer på regeringsnivå, men också lokalt med skolledning, lärare och föräldrar. Det kan handla om att utveckla utbildningsmaterial och undervisningsmetoder eller om att stärka elevråd för ökat elevinflytande. Ett effektivt utbildningssystem måste ha kapacitet att hantera katastrofer som kan påverka barns säkerhet i skolorna. Dom arbetar till exempel för säkra skolbyggnader och för att eleverna ska få kunskap om vad de ska göra vid en krissituation.

Flickor är överrepresenterade både bland de som aldrig börjar skolan och bland de som tvingas avbryta sin utbildning. En orsak är att familjer värderar söners skolgång högre än döttrars, eller att flickor tas ur skolan när de får mens för att de anses redo att gifta sig och få barn. I deras utbildningsprogram tar dom därför alltid hänsyn till flickors särskilda situation. Målet är att ge flickor och pojkar samma möjlighet att gå ut skolan. Plan International arbetar för att förändra värderingar och attityder kring flickors utbildning. En viktig del är att engagera pojkar och män för att förändra attityden i samhället.